BALTIC TRAM

Baltic TRAM – Transnational Research Access in MacroRegion

 

IR BSR_logo_EU-supplement_horizontal_297mm

 

Czas realizacji projektu: 36 miesięcy rozpoczynając od marca 2016 r.

Budżet projektu: 4 173 157 €

Koordynator projektu: DESY (Niemcy)

Liczba partnerów w konsorcjum: 15

Cel:

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości oraz działanie na rzecz skuteczniejszej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, a instytucjami badawczymi poprzez umożliwienie firmom z całego kraju skorzystania z bezpłatnych, krótkoterminowych usług badawczych na aparaturach i infrastrukturach badawczych Regionu Morza Bałtyckiego.

Wyzwania:

Wyzwaniem stojącym za projektem TRAM jest fakt, że inwestycje w infrastrukturę badawczą (RI) nie odzwierciedlają zrównoważonego popytu, nie opierają się w wystarczającym stopniu na opracowanych strategiach inteligentnych specjalizacji (S3), nie promują wystarczająco skutecznie znaczących interakcji między infrastrukturami badawczymi a przedsiębiorstwami. Brak kompleksowej informacji o możliwościach wykorzystania infrastruktur badawczych jak również ograniczona współpraca pomiędzy infrastrukturami a przemysłem jest zidentyfikowanym problemem, który m.in. projekt TRAM chce rozwiązać. Dodatkowo na poziomie krajowym i europejskim jest bardzo mało programów wsparcia zewnętrznego finansowania realizacji badań na infrastrukturach badawczych w rozumieniu usługa a nie kompleksowy projekt badawczo-rozwojowy.  Wyzwaniem społecznym jest to, aby przyspieszyć wdrażanie wyników przeprowadzonych badań w działalności gospodarczej podmiotów je realizujących. Wcześniejszy zrealizowany projekt ScienceLink wykazał konieczność zacieśnienia współpracy pomiędzy przemysłem a infrastrukturami badawczymi na poziomie krajowym przy jednoczesnym budowaniu kontaktów i struktur międzynarodowych.

Możliwości:

Projekt Baltic TRAM oferuje nieodpłatny dostęp do najnowocześniejszych analitycznych ośrodków badawczych w regionie Morza Bałtyckiego, konsultacje z ekspertami z dziedziny badań analitycznych, pomiary próbek materiałów w skali mikro, nano lub molekularnej, a w rezultacie uzyskanie wiedzy technicznej i naukowej dotyczącej właściwości materiałów. Jest to możliwe dzięki istnieniu międzynarodowej sieci Industrial Research Centre Network, wdrażanej w ramach projektu. Projekt współfinansowany jest z Programu Interreg Baltic Sea Region 2014-2020.

Industrial Research Center:

Fundacja pełni w projekcie rolę Industrial Research Center (Centrum Badań dla Przemysłu). Zadaniem IReC jest nieodpłatne wsparcie na każdym etapie konkursu, które obejmuje:

  • wstępne konsultacje, mające na celu dopasowanie zainteresowań firmy do odpowiedniej infrastruktury,
  • identyfikację pól współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem a jednostką badawczą,
  • wsparcie podczas realizacji badań, od studium wykonalności do analizy wyników przeprowadzonych usług badawczych.

Więcej informacji o projekcie TRAM na stronie https://www.baltic-tram.eu/

Ulotka projektu Baltic TRAM