Czym się zajmujemy?

Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych (FII) jest organizacją non-profit, założoną w 2009 roku z siedzibą
w Krakowie. Posiada rozbudowaną sieć partnerów w całej Europie.

Fundacja jest członkiem lub wspiera partnerstwa i inicjatywy na poziomie regionalnym, ogólnopolskim, czy europejskim. Aktywnie uczestniczy w klastrze LifeScience Kraków, sieci Science Link, klastrze MedSilesia, inicjatywie Berry+.

Koncentrujmy się na realizacji innowacyjnych projektów, promowaniu wykorzystania nowych technologii i innowacji wpływających na rozwój społeczno-gospodarczy, inicjowaniu współpracy badawczo-rozwojowej pomiędzy nauką a biznesem oraz wzmacnianiu postaw proinnowacyjnych.

Oprócz usług wspierających działalność badawczo-rozwojową Fundacja świadczy kompleksowe usługi
w zakresie przygotowania i zarządzania projektami, które dofinansowane są z zewnętrznych źródeł.