CAROTS

CAROTS – Commercial Analytical Research Organisations Transnational Strategy

 

IR BSR_logo_EU-supplement_horizontal_297mm

Czas realizacji projektu: 30 miesięcy, począwszy od stycznia 2019 r.

Budżet projektu: 2 100 681,05 €

Koordynator projektu: DESY (Niemcy)

Liczba partnerów w konsorcjum: 9

Celem projektu jest powstanie nowego typu MŚP (CARO – Commercial Analytical Research  Organisations) świadczących usługi w wielu dziedzinach. CARO pomoże przedsiębiorstwom korzystać z wiedzy i potencjału naukowców oraz ośrodków badawczych w regionie Morza Bałtyckiego (BSR – the Baltic Sea Region). Ułatwią one przedsiębiorstwom dostęp do infrastruktur badawczych i ekspertyz naukowych potrzebnych do rozwiązywania zadań analitycznych w obszarach takich jak np. nowe materiały, nanotechnologie czy nauki przyrodnicze, a tym samym znacznie przyspieszą wdrażanie innowacji.

Rynek komercyjnych organizacji badawczych w farmacji wynosił około 27 mld USD w 2014 r. Celem CAROTS jest zainicjowanie pierwszych kroków w celu wejścia na podobny rynek we wczesniej wymienionych obszarach. Region Morza Baltyckiego jest obszarem testowym dla powstania nowego rodzaju pośrednictwa pomiędzy przemysłem a infrastrukturami badawczymi. Rzadkością jest angażowanie prywatnego kapitału inwestując w jednostki takie jak CARO przy współpracy pomiędzy przemysłem a publicznymi infrastrukturami badawczymi.

W Europie istnieje już kilka firm typu  CARO, ale w obecnej chwili rynek nie generuje dodatkowych przedsiębiorstw tego typu. Powodem tego jest brak venture capital czy też pożyczek na tworzenie nowych CARO. Dodatkowo brak rozpoznawalności istniejących już CARO utrudnia tworzenie dodatkowych jednostek. Poprawa warunków działania, większa rozpoznawalność, jak również lepszy transfer wiedzy i dostępność bardziej przejrzystych źródeł finansowania mogą pomóc w przyciągnięciu przedsiębiorców i inwestorów venture capital do wspierania CARO. Po przeanalizowaniu bieżącej sytuacji i opracowaniu rozwiązan CAROTS zintegruje jednostki z administracji publicznej, uniwersytetów, dużych infrastruktur badawczych, inwestorów venture capital, banki oraz istniejące już CARO, które mają wpływ na poprawę warunków dla powstania nowych CARO.

W fazie operacyjnej CAROTS będzie:

 • Zbierać, analizować i udostępniać dane rynkowe i finansowe CARO
 • Poprawić rozpoznawalność CARO:
 • na szczeblu politycznym poprzez ścisłą współpracę z koordynatorami obszarów polityki regionalnych strategii UE, Komisją UE i innymi projektami, takimi jak Baltic Science Network,
 • na szczeblu potencjalnych klientów za pośrednictwem izb handlowych i inicjatyw klastrowych oraz na poziomie operatorów z uniwersytetami, parkami innowacji i dużymi RI poprzez współpracę w celu wspierania firm typu spin-off
 • Zachęcać do publicznego wsparcia, np. poprzez wsparcie finansowe dla MŚP korzystających z usług świadczonych przez CARO lub poprzez uprzywilejowany dostęp CARO do infrastruktury badawczej
 • Podnosić świadomość inwestorów na temat nowych możliwości na rozwijającym się rynku globalnym
 • Zachęć administrację UE oraz krajową do wspierania CARO
 • Zwiększać zaufanie wśród potencjalnych klientów komercyjnych w zakresie jakości usług świadczonych przez CARO
 • W działaniach pilotażowych wdrażać 3 nowe CARO. Będzie to miejsce testowe dla przyjętego modelu biznesowego.

W rezultacie wszystkich działań otrzymamy:

 • Dopasowany do CARO model biznesowy
 • Przygotowanie działań zapewniających wsparcie finansowe dla CARO (w obszarze MŚP)
 • Zalecenia dotyczące polityki
 • 3 pilotażowych firm typu CARO