SCIENCE LINK

SCIENCE LINK – Network between world-leading Cluster of large-scale Research Infrastructure of Photon and Neutron Sources and Users fostering Innovation and Entrepreneurship in the Baltic Sea Region

baltic_sea

 

O projekcie:

Termin realizacji projektu: 2011 – 2014

Budżet projektu w Euro: 3 932 430 €

Koordynator Projektu: DESY – Niemcy

Ilość partnerów: 18

Cel:

Celem projektu Science Link jest wzmacnianie współpracy trans regionalnej w regionie Morza Bałtyckiego w oparciu o założenia projektowe, jakimi są: wzmocnienie MŚP w sferze realizacji własnych badań oraz wykorzystanie infrastruktury badawczej regionu Morza Bałtyckiego przez większą liczbę użytkowników komercyjnych.

Potrzeby:

Biorąc pod uwagę niezaprzeczalny fakt nierównej dystrybucji ośrodków stanowiących dużą infrastrukturę badawczą (RI) w Regionie Morza Bałtyckiego (BSR), która przeważa tylko w jej zachodniej części, powoduje sytuację, że tylko niewielka liczba użytkowników tych obiektów wywodzi się z krajów wschodniej części tego obszaru.

Niezależnie od powodów, które powodują tą sytuację, istnieje wyraźna potrzeba pokonania tych barier w celu przyspieszenia procesu rozwoju innowacji, poprzez umożliwienie komercyjnym użytkownikom – zwłaszcza z krajów, które nie dysponują dużymi ośrodkami badawczymi – możliwość skorzystania ze światowej klasy infrastruktur naukowych, w celu opracowania nowych produktów lub usług.

Możliwości:

Science Link stara się sprostać tym wyzwaniom poprzez utworzoną sieci kontaktów  i punktów konsultacyjnych w regionie Morza Bałtyckiego mających na celu zapewnienie wygodnej i pełnej informacji o możliwościach oferowanych przez istniejące i realizowane infrastruktury badawcze (np. Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie, ESS w Lund oraz XFEL w Hamburgu).

Partnerzy realizujący zadania w ramach projektu oferują porady i wsparcie w znalezieniu odpowiednich instrumentów i usług dostosowanych do specyficznych potrzeb nienaukowych, użytkowników z małych i średnich przedsiębiorstw.

Planowane działania mają silny wpływ na sektor komercyjny zwłaszcza w krajach regionu Morza Bałtyckiego poprzez zwiększenie liczby użytkowników Infrastruktur Badawczych. Ma to wyraźne przełożenie na poziom innowacji w tych krajach, jak i jest to doskonała okazja, aby przekształcać wyniki intensywnych badań w zupełnie nowe aplikacje i usługi.

Regionalny Punkt Kontaktowy

Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych uczestniczy w projekcie, jako oficjalny partner, a ponadto sprawuje funkcję Lidera 6 Pakietu Roboczego. We współpracy z Instytutem Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Fundacja tworzy Regionalny Punkt Kontaktowy dla obszaru Polski.

Regionalny Punkt Kontaktowy łączy funkcje administracyjne z działaniami merytorycznymi służącymi wzmocnieniu pozycji i zaangażowania polskich przedsiębiorstw, jako użytkowników europejskich struktur badawczych. Misją RPK jest promowanie postaw innowacyjnych w firmach komercyjnych poprzez transfer wiedzy na linii nauka – biznes oraz realne umożliwienie rozwoju firmom z regionu.

Prowadzone działania są skierowane do różnych grup odbiorców, a w szczególności do przedsiębiorstw z sektora MŚP pragnących rozwijać swoją innowacyjność i konkurencyjność poprzez przeprowadzanie specjalistycznych badań naukowych w wybranych obszarach, korzystając z najnowocześniejszych na świecie urządzeń badawczych oraz współpracując z specjalistami najwyższej klasy.

 

Kontakt:

Regionalny Punkt Kontaktowy

Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych

Krzysztof Zieliński tel.: + 48 661 109 674

e-mail: krzysztof.zielinski@fii.org.pl