Statut

Celami Fundacji są:

1. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii i innowacji wpływających na poprawę jakości życia, rozwój społeczno-gospodarczy i poprawę stanu środowiska naturalnego.

 

2. Inicjowanie i wspieranie współpracy badawczo-rozwojowej pomiędzy ośrodkami naukowymi, przedsiębiorstwami i innymi jednostkami działającymi w obszarze nowych technologii, zwłaszcza w obszarze związanym z ochroną stanu środowiska naturalnego.

 

3. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na rozwijanie przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym oraz wspieranie finansowe i doradcze działalności badawczo-rozwojowej.

 

4. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa, naukowo-techniczna oraz działalność rozwojowa.

 

5. Wspieranie i promowanie wszechstronnego rozwoju intelektualnego i  kulturowego w społeczeństwie z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz grup społecznie zagrożonych lub wykluczonych.

 

6. Prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe  i doradcze organizacji i podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową i realizujących innowacyjne przedsięwzięcia,

 

2. Organizowanie, wspieranie i prowadzenie kursów, wykładów, seminariów, sympozjów, konferencji, pokazów, wystaw, odczytów i szkoleń specjalistycznych dla podmiotów i osób zainteresowanych realizacją celów statutowych Fundacji,

 

3. Doradzanie organizacjom oraz podmiotom w zakresie pozyskiwania finansowania i zarządzania przedsięwzięciami o charakterze innowacyjnym,

 

4. Stymulowanie i tworzenie powiązań pomiędzy różnymi sektorami (tj. przemysłowym, rządowym, samorządowym, akademickim itp.) umożliwiających realizację i wdrożenie projektów innowacyjnych przynoszących korzyści społeczno- gospodarcze,

 

5. Prowadzenie działalności publikacyjno -wydawniczej w zakresie objętym zainteresowaniami Fundacji,

 

6. Promowanie idei prowadzenia działalności badawczo –rozwojowej i innowacyjnej w środkach masowego przekazu,

 

7. Organizowanie oraz wspieranie spotkań o charakterze edukacyjnym z obszaru działalności Fundacji,

 

8. Współpracę z osobami i innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji,

 

9. Działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań,

 

10. Inne działania podejmowane w ramach prowadzonej działalności pożytku publicznego określonej niniejszym statutem.